Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 11, parter).
  3. Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.
  4. Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  5. Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 10, parter) w godz. 15:00 – 16:00 po wcześniejszym umówieniu.
Pokaż rejestr zmian