Dotyczy: Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, działając w imieniu Prezydenta Wrocławia, ogłasza nabór na zasadach określonych w art. 45 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, dalej ustawy, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław do 31.08.2022 r. (z możliwością przedłużenia).

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, działającego w imieniu Prezydenta Wrocławia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad Pokaż pozostałą treść „”