Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji.